. . . .


22 Feb 2018

زوان داڵگی (٦)


عەباس محەممەدی
هەرکەسیگ نیەتویەنید کە ئەسپ ڕام و دەسی بکەید، چوونکە ئەڕا پەروەردە کردن یەک ئەسپ بووت خاوەنەگەی ڕەوش و ئەخلاق بەرزیگ داشتووت کە وەو ئەدەب و ئەخلاقە ئەو ئەسپە دەسی بکەیدەو. وەختیگ دەسی بی، بوودە هاوڕی خاوەنەگەی و وە خوبی جواو ئەو ئەدەب و ڕەوشە دەیتەو. ئەگەریش وە دروستی پەروەردە نەوود و فیر ئەدەب نەکریەیدن، ئحتماڵ هەرجوورە ڕەفتاریگ وەلی چەوەڕوان کریەیدن. ئەگەر ئەسپیگیش دەس وە دەس بوود و لە سوارکاریگ بکەفیدە دەس کەسیگ ترەگ، دووبارە دەسی بووین و خی گرتنی سەختر و حەساستر بوود.
ئنسانیش وەگ ئەسپ، نیاز وە ئەدەب و ڕەوشیگ پەروەردەیی دیرید کە وەپی گەورە بوود. ئەگەر وە دەسیگ و پەروەردەییگ دەسی بی و دویایی دەس وە دەس وەپیکرا و کەفتە دەس کەسانیگ ترەگ و پەروەردەیەیل ترەگ، دووبارە پەروەردە کردنی فرە سەخت بوود، هەروەها دژوار بوود کە پەیوەندییگ قورس و قایم و پەتی وەتەک خوان و خاوەن تازەی دروست بکەید. نەگ تەنیا ئیە، بڵکە زەمینەی سەرگەردانی و یاخی بووین و دەرچووین کەفیدەناوی.
لەیرە وەرجەیە باس داستان هەڵاتنەگەی خوەم و کوڕەگەی خاڵووم بکەم، کە وە داستانیگ گەورە و خاوەن هیز ناسیمەسەی، لازمە کە باس ئیە بکەم ئەڕا ئیمە و فرەییگ لە مناڵەیل کورد، دەسی کەس نەویم و یاخی بیم لە گشت کەسیگ و گشت لاییگ؟ ئەڕا فرەییگ لە مناڵەیل و دانش ئامووزەیل هەر لە مەرحەڵەی دەبستان تا دەبیرستان دەرس و خوەندن وڵ کردن؟ ئەڕا کەسیان وەفادار وە نزام ئاموزشی جمهوری ئسلامی ئیران نەوین؟.
ئوویشن هەوریگ کە گرمە گرم فرە کرد چشتیگ وەلی نیەتکید، هەرئیجوورە نزام جمهوری ئسلامی ئیران لە مودەت نزیک چل ساڵ بڵندگوییگ بی کە بەس قسەی قوڕات بڵاو کردەو و هیچ تر.
لەیرە توام چەویگ بخشنم وە دەروان دەبستان و ڕاهنمائی، لەناو پەروەردەی جمهوری ئسلامی، تا بیشتر ڕووشن بوودەو کە ئەڕا ئیمە وەی نەتیجە ڕەسیم کە تەنیا ڕاه وەجاهیشتنە. توام باس چەند مەورد لە حاڵەتەیلیگ بکەم کە موعەلمەگان وەگەرد ئیمە هەڵسوکەوت خراویگ کردنە و لە پاڵنەرەگان بینە کە ئیمە بڕەسنن وەی نەتیجە.
من پیشتر باس ئاغای یوسفی، موعەلم کڵاس ئەوەڵ دەبستان کردم کە لە جیاتی ئیە کومەک وە ڕووشد من بکەید، من لەناو کڵاس دەرس سەرکوت و سەرزەنش کرد. ئاغای یوسفی لە ناو کڵاس من کردە گریانەو وەت کە بچمەو ئەڕا ماڵ چوونکە باوەڕا داشت من قەبوول نیەوم. لە یادمە کە هەمیشە نمرەی کەم دا وە مەشقەگانم. کاریگ وەپیم کرد کە مەجبور بیم هەر ڕووژ دویای مەدرەسە وەرەقەگان دەفتەرەگەم کە نمرەی کەم وەناوی بی بدڕینمەی. لە ئاخریشەو تواو قسەگان ئاغای یوسفی ئشتباه دەرچی و لە ئمتەحانەیل ئاخر ساڵ وە موعەدڵ خوبیگ قەبوول بیم!.
هەر لەو ساڵەیل دەبستانە، لە داستانیگ ترەگ وەخاتر ئیەکە عەکس خومەینی لەناو کتاوەگانمان لابردوویم، ئیمە تەنبیه کردن و ترساندنەمان. ڕووژیگ چەند کەس وەگەرد موعاون و دەبیر دەبستان هاتنە ناو کڵاس و یەک یەک کتاو مناڵەگان نگا کردن بزانن کی عەکس خومیەنی هاوەناو کتاوەگەی و کی لابردیەسەی. علەت ئی کارەیان ئیەبی کە زانستن کەسیگ خوەشی وە خومەینی نیەتیەید. من و چەند دانش ئامووز ترەگ وە علەت ئیەکە عەکس خومەینی دڕاندویم و عەینەک ئەڕا عەکسەگەی دروس کردویم، تەنبیەمان کردن و وەتن ناوتان نوویسیم و هەرساڵ تێیم کتاوەگاندان نگا کەیم و ئەگەر دووبارە ئی کارە بکەن ئخراجدان کەیم و گریمەتان زندانیتان کەیم. هەر ئی هەڕەشە و گوڕەشە لە ساڵەیل تر بیە هەراس لە لام کە ئاگام لە کتاوەگان بوود کە عەکسەگان خومەینی هیچ وەلی ناید!.
لە نموینەییگ ترەگ هەرلە دەوران دەبستان، مودیر و موعاونەیل ئەڕایان موهم بی کە شەرواڵ (شواڵ، شەواڵ) کوردی لەپا نەکەیمن. ناچار بیم شەرواڵیگ لەپا بکەیمن کە ناوینانە شەرواڵ فارسی و بوویاد کە ئی شەرواڵ فارسیە لە پامان بیاد. لەوەر کردن شەرواڵ فارسی بەرخەڵاف شەرواڵ کوردی، ئەڕایان نشانەی فەرهەنگ بی و ئفتخار وەپی کردن. شەوەکیانیگ کە شەرواڵەگەی مەدرەسەم شووریاوی و تەڕ بی، وە شەرواڵ کوردی چوویم ئەڕا مەردرسە و هەر ئەو ڕووژە موعاون مەدرەسە من و چەند لە مناڵەگان وە علەت یەکە شەرواڵ کوردی لە پا کردوویم ناومان نویسی و وەت حەق نەیرین کە شەرواڵ جافی لە پا بکەن. ئەوان وە شەرواڵ کوردی وەتن شەرواڵ جافی یا شەرواڵ خانەگی!. بەس ئەڕا ناشیرن کردن شەرواڵ کوردی.
لە بەسەرهاتیگ ترەگ، توام باس ئاغای قەنبەری بکەم، کە موعەلم ئملای کڵاس دووم ڕاهنەمائی من بی. ئی موعەلمە نەگ تەنیا یەک کەس و ئەڕا یەک ڕووژ، بەڵکە تواو دانش ئاموزەگان ئەڕا یەک ساڵ تواو ئازار و ئەزیەت کرد. وە نەگ تەنیا ئازار و ئەزیەت فیزیکی مناڵەگان، بەڵکە ئازار و ئەزیەت ڕوحیشمان فرە کرد. لە بیرمە کە جاریگ وەت ئمتحان وەلیتان گرم و ئەگەر کەسیگ وە ئیوە نمرەگەی لە دە بایدەخوار، بانسەری ژنانە تێرمەناو کڵاس و کەمەیە سەری. ئیە فرە ئیمە ترسان. بانسەری لەسەر کردن عەیب گەورەییگ بی ئەڕا کوڕەگان. هەرلەو ڕووژەو ئیمە لەبەر ئیە ئاغای قەنبەری بانسەری نەکەیدە سەرمان، مەشغووڵ خوەندن بیم تایە کە ڕووژ ئمتەحان ئمتەحانەگەمان دایمن و لە هەفتەگەی دویایی ئاغای قەنبەری وە بەرگەی نمرەگان هاتەو. چەند کەس لە مناڵەگان نمرەی کەمتر لە دە داشتن. بانگیان کردە خوار ئەڕا پای تەختە. یەکیگ لەوانە ناوی ڕەحمان بی. ڕەحمان چوونکە فرە فەقیر بووین، ڕووژەیل وەرجە مەدرەسە یا دویای مەدرەسە وە عەرەبانەییگ لەناو کویچەیەیل وەگەرد باوگی نانەڕەقە لە مەردم سەنی. ئی داماوە وەخاتر کارەگەی کە نیەتویەنست خوب بڕەسیدە دەرسەگانی، هەمیشە نمرەی خراو داشت. هەرچی وەتە ئاغای قەنبەری کە فەقیرن و بایەد کار بکەید و باوگی پیرە و نیاز دیرن، ئاغای قەنبەری گووش وەلی نەگرت و بانسەریەگە کردە سەری و ملی گرت و وەناو کڵاسەگە خڕیدا. ڕەحمان کوڕیگ شوخ و چەخول و هاروچار بی و ئی چشتانە فرە ئەڕای مەسخەرە بی. دەلیلەگەشی ئیە بی کە ئەو ئیقەرە هەڵەڵا و هات و هاوار کردووی لە ناو کویچەگان ئەڕا نانەڕەقە، ئیتر شەرم و حاڵەتەیل ناسک و شکەنەندەی مناڵانە لەناوی نەمەنیو. بەڵام وەختیگ یەکیگ ترەگ وە کوڕەگان بردە بان سەکووەگە بانسەری کردە سەری، کوڕەگە شرووع کرد وە گریان و ئاغای قەنبەری وە تواو بی ڕەحمی و بی تەوەجوهی مل ئەویش گرت و وەناو کڵاس خڕیدا. ئەویش سەری لە خوار بی و گریا.
هەر لەو ساڵەیل مەدرەسەی ڕاهنەمائیە وە جەریانیگ کە نیەتویەنم داستانەگەی لەیرە باس بکەم، ئیمە وەگەرد ماموساییگ ئایینی ئاشنا بوویم و دەعوەتمان کرد ئەڕا کڵاسەیل تەفسیر. لە کڵاسەگانی سوورەتەیل ئاخر قورئان ئەڕا ئیمە شەرح و شیکاری کرد. هەرچەن خوەی ئنسانیگ خوب و خوەشڕووی بی، بەڵام ئەویش دەرسەگان تەفسیر وە زوان فارسی وە ئیمە وەتەو. هەروەها ئاشنامان کرد وە کتاوخوەنی و کتاوەیل دینی و شعر. یەعنی جووریگ ئەویش بەشیگ لەو پەروەردەی فارسیە بی کە ئیمە وەناوی بیم. وە نەگ تەنیا ئیە، بەڵکە دیدگاییگ کە ئەو نسبەت وە ڕاستی و ڕیگەی ڕاست ئلقا کردوویە ئیمە، هەراس فرەییگ لەناوم دروس کردووی.
ئی ماموسا وەگ هەر دەستە و گرووهیگ لە فەعالەیل دینی کە خوەیان وە ڕاس زانن، ئەویش خوەی و بیروباوەڕەگانی کە هاوکار و هەماهەنگ بی وەگەرد نزام جمهوری ئسلامی ئیران، وەڕاسی زانست. یا ڕووشنتر بوویشمەی جووریگ نزیگ لە جەریانەیل ناوەڕاستی (اصلاح طلب) بی. ئەڕا نموینە وەیاد دیرم وەختیگ ماموسای تەفسیر باس سیستم ئاموزشی جمهوری ئسلامی ئیران کرد، وەت لە جیاتی ئیە کە ناوی - سازمان آموزش و پرورش- بوود، بوویاد ناوی - سازمان پرورش و آموزش- بیاد!. مەنزووری یەبی کە ئەوەڵ پەروەرش دان مناڵ دویایی ئاموزشەگەی. ئیجوورە وەلی حالی بی کە نزام جمهوری ئسلامی جیاوازی و ئەوڵەویەت لە بەین ئاموزش و پەروەرش دانەنایە. فارسەگان وەختیگ کە شتەیلیگ وەگ یەکتر بوود و وەدڵیان نەوت، ئوویشن شتەگان - سەروتە یک کرباس- ە. هەرئیجوورە وەنەزەرم لە بنەچەقەو جیاوازییگ گەورە نەوی کە کامەیان لە نوا بوود و کامەیان لە دویا، ئیجوورە قسانە بازی وە کەلەمات بی و ئاموزش و پەروەرشەگەیان - سروتە یک کرباس- بی.
لەو ساڵەیلە و لەناو ئەو پەروەردەیەیلە کە ساڵەیل مناڵی ئیمە بی، هەرچەن فرە گەمە و ئیسەروئەوسەر و کوهنەوەردی و مەلە و گەشتوگەڕیان کردیم و زیاتر لەوانە خوەشەویستیگ فرە ئەڕا تووپان داشتیم، بەڵام کەم کەم ئی پەروەردانە لەجیاتی ئیە کە ڕووشد بیەنە پیمان و گەورەمان بکەن، حس و حاڵ مناڵانە یا نەوجەوانانە وەناو ئیمە کوشتن. کوڕەگەی خاڵووم بازییگ کە ئەو وە تووپ کردەی کەس نیەکردەی لە شار سەرپوڵ. هەڵیبژاردن ئەڕا بازیەیل ئوستانی و ئومید یە فرەبی کە بچوودە مەراحڵ بانتر کشوەری. بەڵام خوەندن و کتاو و ئاغای قەنبەری و ماموسای تەفسیر فرە فرە ئیمە دەرگیر خوەیان کردن و تووپان و گشت خوەشیەگان دەوران مناڵی وەیادمان بردن و ئیمە وەلی دوویرەو کردن. یا ڕووشنتر و دروستر ئیەسە کە بوویشم تەنیا دەرگیر بووین ڕووژانە نەوی، ئیمە زانیم هەر مناڵیگ کە دەرس بخوەنی مەشغووڵ بوود و بووت وەخت ئەڕای دابنەیت، بەڵام ئیەی کە ئەوان کردنەی داگیرکاری و داگیرکردن ڕەوانی ئیمە بی.
ئیجوورە حاڵەتەیلە چنگیگ لە خەرواریگ سوویکایەتی و تەوهین بینە کە بدوون ئیەکە بتوانیم دەریبوویڕیم و باسی بکەیم، لە مودەت ئەو ساڵەیلە فشارەگەی تەحەموڵ کردیم. ئیەش زانم کە لەیانەش فرە فرە خراوتر هاتیەسەسەر کەسانیگ ترەگ.
ئیە تا ئەلان باس موعەلمەگان و ماموساگان بی، هەرئیجوورە ناوەڕووک کتاوەگان و دەرسەگان بەشیگ ترەگ لە نگەرانیەگان ئیمە بی.
بابا آب داد- و- بابا نان داد- ئی دوو جومڵە لە ئەوەڵین جومڵەگان کتاو زوان فارسی دەوران ئیمە بی کە وەپی ئاشنا بیمن.
بووت دقەت بکەیم کە موعەلمەیل و کتاوەیل و جومڵەیەیل ئەوەڵ، وەگ شیر داڵگ ئەڕا مناڵ، تەنیا سەرچاوەییگە کە بونیاد و دەروون مناڵ شکڵ دەیت. وە هەرچوون دویای دوو سە ساڵ مناڵ چوود ئەڕا خواردنەگان ترەگ، هەرئیجوورە دویای ئیە کە مناڵ وە باوەش و زوانیگ ئاشنا بوود، کەم کەم ئاشنا بید وەگەرد کتاوەگان و موعەلمەگان ترەگ.
بەڵام وەداخ فرەییگەو ئی شیر و باوەشەی کە ئیمە لە دەوران دەبستان و ڕاهنەمائی داشتیمەی، داڵگیگ نامهرەبان بی کە شیر و باوەشیگ سارد داشت.
ئیجوورە دیار بی کە علەت هەڵبژاردن کەلەمەگان – بابا، آب، نان – ئەڕایەسە کە وە حروف ئەلفبا کەلەمە و جومڵە دروس بکەن. بەڵام خود کەلەمەگان و جومڵەگان ئاگاهانە یا نائاگاهانە هاتگ لە ژیرخان فەلسەفی چەپ (سوسیالیستی و کومونیستی) یە کە باسەگەی باس نان و ئاوە!. ئیمە یە زانیم کە ئنقڵاب ساڵ ٥٧ ئیران، ئنقڵابیگ ئسلامی شیعی نەوی، بەڵکە خومەینی و دارودەسەگەی وە زوور کردنەیە ئسلامی و شیعی. ئنقڵابیگ مەردمی بی کە بیر و باوەڕەیل چەپ فرە نەقش وەناوی داشتیە. نیاز وە ناو هاوردنیان نیە کە جەریانەیل چەپ فرەییگ وە شەخسیەتەیل ڕوشنفکری ئەو وەختەی ئیران دروس کردن.
ناوەڕووک تەفسیر قورئان و دەرسەگان ماموسای تەفسیریش چشت کەمیگ لە پەروەردەی فارسی کەم نەیاشت. لە ئەدەبیات ئسلامی سوورەیەیل - الناس و الفلق – فرەجار ئەڕا – تجوید- یا خوب خوندن قورئان وەکار چوود، بەڵام هەر ئیجوورە فرە کەسیگ وەگ شەمشیریگ ژەهرین دژ وە نیرویەیلیگ وەگ جنوکە و چەو پیس وەکاری بەن. ئی سوورەتەیلە وە کەلەمەی - أعوذ - شرووع بوود کە کولەن و کامڵەن هاوەناو جەهانبینییگ ترەگ دوویر لە بابا آب داد!.
لە پەروەردەی قەدیم یا کڵاسیک لە مزگەوتەگان و حوجرەگان، ئەوەڵین کاریگ کە وە مناڵ کردنەی خەتم کردن قورئان بی. ئیە باو کردن کە مناڵ وە خەتم کردن قورئان شرووع بکەید. کەلەمەی خەتم و خەتم کردن مەعنای فرە دیرید. بەڵام لەلای فرەییگ لە مەلاگان و ماموسایەیل (ئەدەب فەتح و خەتم) یەعنی موهروموور نان وەسەر ئەو کەسە، یا تیکەڵ بوونیگ کە ئەو کەسە لە ڕوح و دەروونیەو نیەتویەنید و ئەڕایە کە هەرگز نەتویەنید لە قورئان و ئسلام دەربچوود.
بەڵام ئی پەروەردەی کڵاسیکە ئەڕای ماموساگەی ئیمە ئەهەمیت کەمیگ داشت و باس لە فەتح تا خەتم قورئان ئەڕای ئیمە نەکرد و ئیمە لە ئاخرەیل قورئانەو وە سورەتەیل بچووگ وەگەرد قورئان ئاشنا کرد. هەروەها فرە وەتەپیمان کە بووت دەرسەگان مەدرەسەی فارسی بخوەنیم و بیتەوەجوهی وەپی نەکەیم. تواست خوەی هاوخوان ئەدەب پەروەردەیی دونیای تازە (معاصر) نشان بیەیت و تەڵاش کرد کە تەفسیریگ مولایم و ئارام لە قورئان و ئسلام بکەید کە توانایی یە دیرن کە خوەیان وەتەک بارودووخەگان هەماهەنگ بکەن.
ئەگەر ئیمە بایمن و قزاوەت (قضاوت) بکەیمن لە بەین ئی دوگلە پەروەردە، ئەدەبیات فارسی فرە فرە ئاغازیگ سادە و دونیایی داشت، وە ئەدەبیات ئسلامی بردەمانەناو جەهانبینییگ پڕ لە نگەرانی و هوشدار و ترس، جەهانیگ کە جنوکە و شتانیگ نائاشنا هاوەناوی کە ئیمە نیەوینمەی، کە وەگ کوردیگ ئەو وەختە ئیانە فرە فشار روحی وەسەرم دروس کرد. حەتا مەردم کویچە و بازاڕ ئیە زانن کە سوورەتەیل ئاخر قورئان لە ئەورادە ( أوراد). ئەورادیش وە نگای موسوڵمانەیل کەلەمەییل ئەڵەکی نیەن. کەلەمەییلیگە ئەڕا پاراستن و پەنا بردن و پاک بووینەوە.
ئی دو پەروەردە کە دو نواڕین و دو جهانبینی جیاواز بین، دژ و دژواری فرەییگ لەبەین یەکترەگ داشتن و شەڕەگەیان هاوردنەناو دەروون ئیمە و کاریگ لەسەر ئیمە کردن کە هەڵبچیم و دەربچیم. ئی پەروەردانە پەروەردەییگ نەوی کە باوگ و باپیرەیل ئیمە بزانن چەس و چەوەلیمان کەن. ئەوان بەس ئیە تواستن کە مناڵەگانیان بخوەنن و لە ئایندە بووینە کەسیگ کە موحتاج کەسیگ ترەگ نەون و شوغڵیگ داشتوون ئەڕا خوەیان، کە تا ڕادەییگ نزیک بی وە پەروەردەی بابا نان و آب داد. لە نگاهیگ ئقتسادی و دونیایی چەو لە مەسیر خوەندن ئیمە کردن. نەگ لەوەر یە کە کومونیست بین، نە، لەوەریە کە بەدبەختی و نەداری و دەربەدەری فرە کیشاوین.
ئەو ناخوەشییەیل و ئەزیەتەیلە ئیقەرە کار وەسەرمان کردووی، ئەو ڕووژەی کە شار سەرپوڵ وەجاهیڵایم، بڕیار داویم بچیم و هەرگز نایمەوەناو کەسوکار و موحیت خوەمان.
پرسیار دروس بوود کە ئایا ئەسڵەن حس پەیوەست بووین (تعلق) و خوەشەویستی ئەڕا خاک و خون و خانەوادە و خویشان لەناومان بی یا نە؟.
ئەڕا جواو ئی پرسیارە توام باس کەلەمەی Harassment بکەم کە لە زوان و ئەدەب ئنگلیسی یەعنی ئازار و ئەزیەت کردن. یا بهتر بوویشم هەروەگ ڕیشەی کەلەمەگە Harass کە لیکچوون وەگەرد کەلەمەی هەراس دیری، تویەنیم هەراساندن ئەڕا مەعنای ئی کەلەمە ئنگلیسیە وەکار بووەیم.
لە جامعەیەیل ڕووژئاوایی (غربی) نەوعەیلیگ جیاواز لە ئازاردان یا هەراساندن داتاشینە، وەگ، ئازار جنسی، نژادی، دینی، ڕەوانی، شوغڵی، وە هەرجووریگ لە ئەزیەت بووین و هەراساندن کە ئنسانیگ بکەفیدەناو ناڕاحەتی و نگەرانی و نائارامیەو.
ئەڕا نموینە، ئازار جنسی یەکیگ لە باسەگان ئی ڕووژانەی جامعەی ئنگلیسی زوانە کە مەردم فرە شنەفیدەی و فرە باس خەتەر و عەواقب ئازارەیل جنسی کەن. لە میدیاگان و باسەیل گشتی کار لەسەر یەکەن کە چ ڕەفتارەیلیگ بوودە هەراساندن جنسی و چ ڕەفتارەیلیگ نیەود. وە موهمتر ئیەکە مەردم هاندەن باس ئازار و ئەزیەتەیلیگ کە کریاسەپیان گشتی و هەمەگانی بکەن ئەڕا هوشیاری جامعە و دادگایی کردن ئازاردەرەیل. ئەڕایە کە حاڵەتەیل نەخوەشی و گرفتە کومەڵایەتی ( اجتماعی) و دەروونیەگان، وەگ هەڵاتن و سەرگەردان بووین لەناو مەردم کەمەو بکەن.
وەداخەو ئی باسەیلە وەگ پەدیدەییگ و باسیگ گشتی نەهاتیەسەناو جامعەی کوردی. توام ئیە بوویشم کە ئەگەر بایدەناومان و نگاییگ وە ئەو حاڵەتەیلە بکریەید کە لەسەرەو باسی کردم، لە موعەلمەگان و دەرسەگان، ئیە ڕووشنەو بوود کە من و فرەییگ لە مناڵەیل کورد دوچار ئازار و هەراسیگ وە ناو ئازار و هەراس پەروەردەیی بیمە. ئیمە ساڵەیل فرەییگ وەگەرد ئی پەروەردەیەیلە گەورە بیم و هەنووز ڕەنج و دەرد کیشیم لە ئاسەوار و وەجامەنیە ڕوحیەگانی. هەنووزیش کە هەنووزە وە دەرئەنجامیگ دروس و حساوی نەڕەسیمە کە نگەرانیەگان و دەردەگانی فەراموش بکەیمن یا وە پەروەردەییگ ترەگ ساڕیژ بکریەید یا دەرمان بوود.
من دڵنیام لەیە کە ئەگەر باس ئەنواع هەراس و ئەزیەت بووین، مەخسوسەن هەراساندن پەروەردەیی، لەناو جامعەی کوردی بکەیمەو و بوودە باسیگ گشتی و قانونی، فرە فرە حاڵەتەیل ئازار و هەراس چوودە دادگاکان و فرە کەس تاوانبار ناسریەن. هەرئیجوورە ئومید و دڵنیایی ئیەش دیرم کە زاناگان و خاوەن دەسڵاتەگان کورد بکەفنە بیر ئیە کە بووت هەرچە زوویتر خوەمان وەگ کورد یەکلا بکەیمەو لەناو ئەو پەروەردەیەیل و نزامە سیاسیەیلە کە توخم و نەسڵ کورد لاواز (ضعیف) و سەرگەردان کردنە.

عەباس موحەممەدی

زوان داڵگی (١)
زوان داڵگی (٢)
زوان داڵگی (٣) و (٤)
زوان داڵگی (٥)

بگه‌رێوه‌|ئەم بابەتە 282 جار بینراوە| بینێره‌| چاپ
Facebook| My Yahoo| Twitter| google
start|copyright © 2009 kdpmedia.org|contact